Pojištění

1. Pojistný audit

Vypracujeme posudek na stávající pojistné smlouvy a vyhodnotíme jejich výhodnost z pohledu ceny, pojistného krytí, vhodnosti pro daný druh rizik a schopnosti pojistitele dostát svým závazkům. Pojistný audit trvá v závislosti na jeho rozsahu a dostupných informacích do 14 dní.

2. Analýza rizik a výběr pojistného krytí

Provedeme rozbor potenciálních rizik s důrazem na specifika daného oboru podnikání, jež mohou ohrozit denní chod firmy a doporučíme způsob jejich pokrytí odpovídající pojistnou ochranou. Analýza rizik trvá v závislosti na její náročnosti do jednoho měsíce.

3. Provedení výběrového řízení na pojistitele

Provedeme jednání s pojistiteli o vypracování nabídek na různé varianty pojištění a následné výběrové řízení. Doba výběrového řízení, činí v závislosti na jeho náročnosti 1 týden až 1 měsíc. Výběrové řízení rovněž zpracujeme dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

4. Analýza a vyhodnocení nabídky pojištění

Provedeme analýzu nabídek vzešlých z výběrového řízení a předložíme jeho výsledek. Zhodnotíme předložené nabídky dle různých kritérií – finančních výhod, pojistného krytí, případných výluk z pojištění a jiných „poznámek pod čarou“, dále provedeme komentář k pojistným podmínkám pojistitelů, k jejich schopnosti plnit závazky a neposledně také ke zkušenostem s likvidací škod. Vyhodnocení nabídek pojištění trvá přibližně 1 týden.

5. Příprava podkladů pro uzavření pojistné smlouvy

Zpracujeme podklady pro vypracování pojistných smluv tak, aby byl klient co nejméně časově zaneprázdněn.

6. Administrace pojistných smluv

Správa pojistných smluv je rutinní činností, jejíž výsledkem je neustálá aktualizace smluv vůči skutečnému stavu (pohyby stavu majetku, vozového parku, rozsahu pojištěných činností). Pojistné smlouvy jsme schopni zadat k aktualizaci na pojišťovnu během 24 hodin od nahlášení změny.

7. Implikace nových produktů

Neustále monitorujeme pojistný trh a registrujeme změny v nabízených produktech, produkty nově vznikající a v neposlední řadě změny v příslušných legislativních úpravách. Významné změny jsme schopni do pojistných smluv implikovat již v průběhu pojistného roku.

8. Služby při pojistné události

Službám v oblasti likvidace škod je věnována samostatná kapitola.