Informace k GDPR

Informace ze dne 1.12. 2018 ve smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „nařízení GDPR“  pro klienty, resp. zájemce o pojištění nebo účastníky likvidace pojistných událostí :

Totožnost a kontaktní údaje správce: TICHÝ CONSULTING, spol. s r. o., zast. Jakubem Tichým, jednatelem společnosti (dále jen pojišťovací zprostředkovatel).

Osobní údaje se získávají na základě zákona č. 170/2018 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu.

Klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:

  • přístup ke svým osobním údajům,
  • jejich opravu,
  • výmaz,
  • omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů.

Klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen).

Pojišťovací zprostředkovatel pověřuje podřízené pojišťovací zprostředkovatele k získávání osobních údajů na základě zákona č. 170/2018 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Jmenovitý seznam podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů je uveden v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu na stránkách České národní banky, pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí.

V Lokti dne 1. 12. 2018
Jakub Tichý
jednatel
Tichý Consulting, spol. s r. o.

––